Cookies Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies die door zowel AB Zuid-Holland als derde partijen worden geplaatst. Dit doen wij zodat jij optimaal gebruik kunt maken van de functionaliteiten op deze website en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag. Door op ‘Akkoord’ te klikken geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies voor de doeleinden zoals beschreven in onze privacy- en cookieverklaring.
Afbeelding: CG 1.png

Corporate Governance

AB Zuid-Holland kent een coöperatieve ondernemingsvorm.
De Coöperatie voor Agrarische Arbeidsvoorziening Zuid-Holland U.A. is transparant en democratisch met een strategie gericht op de lange termijn, zonder winstoogmerk. De coöperatie is er namelijk voor de leden met als doel de continuïteit van hun bedrijf te borgen door de arbeidsvoorziening van AB Zuid-Holland en andere specialistische, voornamelijk agrarische diensten.


Ondernemen voor en met de leden waarbij een goede “governance”, de wijze waarop je de organisatie aanstuurt ook verband houdt met kritisch toezicht, leden-betrokkenheid, beleid wat voortkomt uit de cultuur en wet- en regelgeving.


De coöperatie telt ongeveer 1150 leden, voor iedere groep van 125 leden is er een afgevaardigde als Ledenraadslid. Er is een afspiegeling qua branche of sector in de Ledenraad naar gelang de verdeling in het totale ledenbestand.

Afbeelding: Ledenraad juni2021
V.l.n.r.: Peter van der Sar, Diko Joha jr., Huibert Groeneveld, Niels Noordam, Arie van Klaveren, Barry Oosthoek, René de Zeeuw, Jaco de Zeeuw en Jan in 't Hout

Onze coöperatie kent sinds 2017 een compacte Ledenraad als vervanger van de grote Algemene Ledenvergadering. Deze Ledenraad bestaat uit leden, gekozen middels stemming door alle leden op basis van een Ledenraadslidprofiel. De Ledenraad vervult de rol van Algemene Vergadering. De Ledenraad stelt de begroting en de jaarrekening vast en overlegt minimaal 4 keer per jaar met het Bestuur en Directie. De Ledenraad benoemt de Bestuursleden en het Bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad. Een Ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van 4 jaar en is maximaal twee maal herkiesbaar.
 

Het Bestuur bestaat eveneens uit leden van de coöperatie, benoemd door de Ledenraad. Bestuursleden worden benoemd voor 5 jaar en zijn maximaal een maal herkiesbaar. Het Bestuur is in totaal met zes en bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris/penningmeester en bestuursleden. Het Bestuur komt in beginsel 6 maal per jaar samen met de Directie. De Directie wordt benoemd door het Bestuur.

Afbeelding: bestuur abzh 2022
V.l.n.r.: Arie Verhorst (Voorzitter), Nico Sas (Secretaris / Penningmeester), Ron van Drielen, Anneke Boeren – de Snaijer, Pleun van Woerden (Vice Voorzitter)

De Directie bestaat uit een algemeen directeur die middels een Directiestatuut en volmachten de verantwoording draagt voor de totale werkorganisatie. De Directie geeft hiertoe leiding aan het Managementteam.


De grondregels qua toezicht, stemverhoudingen, beleidsvoorbereiding en uitvoering, bevoegdheden en verplichtingen tussen Ledenraad en Bestuur en Directie zijn vastgelegd in de statuten van de coöperatie, bedrijfsreglement, Bestuurs- en Directiestatuut en volmachten. Daarnaast volgt AB Zuid-Holland de NCR (Nederlandse Coöperatieve Raad)-code. Er zijn vertrouwenscontactpersonen actief en er is een klokkenluidersregeling.


De Coöperatie Code is gebaseerd op breed gedragen coöperatieve principes en gedragsregels. Deze zijn voor AB Zuid-Holland niet vrijblijvend, ons principe is dat we die naleven. Jaarlijks geven wij bij de NCR aan hoe we verantwoording hebben afgelegd aan de leden over de opvolging van de Code en over de overwegingen die hieraan ten grondslag lagen.