Oświadczenie o ochronie prywatności

Firma AB Zuid-Holland jest przekonana, że prywatność jej kandydatów, pracowników (tymczasowych), jak również innych partnerów i osób odwiedzających witrynę internetową ma zasadnicze znaczenie. Dane osobowe są w związku z tym traktowane i chronione z zachowaniem możliwie największej ostrożności. AB Zuid-Holland przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega holenderskiej Ustawy o ochronie danych osobowych/Ogólnego rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych. Witryny internetowe są tak stworzone, aby umożliwić pomyślne pośrednictwo pracy (rekrutację, wysyłanie do pracy tymczasowej, delegowanie, administrację płac, świadczenie usług z zakresu zasobów ludzkich) i aby można było w optymalny sposób korzystać ze wszystkich funkcjonalności witryn. Rejestracja powinna odbyć się z wykorzystaniem danych osobowych, historii zatrudnienia i kont społecznościowych.

Te dane osobowe (pozyskane przez wypełnienie/pozostawienie ich w witrynie internetowej, zarejestrowanie siedziby, kontakt po zebraniu z publicznych źródeł w celu dokonania rejestracji itp.) są przechowywane w bazach danych AB Zuid-Holland. Dane te traktuje się jako poufne, nie są one przetwarzane w sposób niezgodny z celem ich pozyskania i nie są przechowywane dłużej niż jest to dozwolone i niezbędne z punktu widzenia prawa.

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. sporządzanie ofert i/lub dostarczanie informacji o świadczonych usługach i pozostałych działaniach oraz ich lepsze dopasowanie do osobistych życzeń i cech, co odbywa się przy udziale naszych pracowników i częściowo w sposób zautomatyzowany (np. w przypadku powiadomienia o ofercie pracy);
 2. składanie ofert handlowych, wysyłanie newsletterów i akcje promocyjne, wyłącznie po zarejestrowaniu się w tym celu osoby zainteresowanej;
 3. możliwość oceny dopasowania i dostępności w związku z pośrednictwem w uzyskaniu stałego lub tymczasowego zatrudnienia lub zlecenia, przy czym wykorzystywane mogą być również wyniki testów, kontrole referencji, media społecznościowe (jeżeli jest to istotne ze względu na stanowisko i informuje o tym tekst oferty pracy) itp.;
 4. nawiązywanie i utrzymywanie relacji pracowniczych lub pośrednictwa i prowadzenie administracji w tym zakresie;
 5. wypełnianie zobowiązań dotyczących reintegracji i pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom odsuniętym od rynku pracy (w ramach zobowiązań nałożonych przez rząd);
 6. uzgadnianie zleceń u zleceniodawcy w umowie zawieranej ze zleceniodawcą oraz utrzymywanie i wykonywanie tej umowy;
 7. wspieranie rozwoju osobistego i zatrudnialności poprzez kursy, szkolenia i testy;
 8. pozyskiwanie informacji zarządczych, przeprowadzanie kontroli wewnętrznych, zapewnianie bezpieczeństwa działania, przeprowadzanie audytów i kontroli księgowych;
 9. realizacja celów związanych z jakością, np. certyfikacji;
 10. wnioskowanie o dotacje, ulgi dotyczące składek itp.;
 11. w przypadku zawarcia relacji pracowniczej lub pośrednictwa: wykonywanie przepisów ustawodawczych i wykonawczych, w tym m.in. dotyczących identyfikacji, prawa pracy, przepisów podatkowych i dotyczących zabezpieczenia społecznego, zwalczania oszustw oraz krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących sankcji.

AB Zuid-Holland przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia usług; część tych danych jest obowiązkowa, aby móc z tych usług korzystać. Dane uzupełniające mogą być wskazane do lepszego dostosowania świadczenia usług do życzeń i cech lub aby spełniać bardziej specyficzne żądania lub zobowiązania ze strony zleceniodawców. Osoba podająca informacje sama odpowiada za ich prawidłowość i adekwatność.

Bardziej szczegółowo chodzi m.in. o następujące (dokumenty zawierające) dane osobowe:

Przy rejestracji: Imię, nazwisko i adres, adres e-mail i inne dane kontaktowe, dane dot. urodzenia, wiek, płeć, CV, informacje dot. wykształcenia, staży i doświadczenia zawodowego, dane dot. szkoleń i kształcenia i/lub testów przebytych lub ukończonych za pośrednictwem AB Zuid-Holland, dane dot. dostępności i urlopu, ewentualne referencje i zaświadczenia oraz zdjęcie paszportowe i/lub (prezentujący) materiał wideo (jednak dostarczony na zasadzie zupełnej dobrowolności).

W momencie podjęcia pracy za pośrednictwem lub dla AB Zuid-Holland lub trwającej bądź zakończonej pracy: obywatelstwo, krajowy numer identyfikacyjny BSN, dowód tożsamości, pozwolenie na pracę i pozostałe dane związane z rejestracją personelu, płac i absencji.

AB Zuid-Holland rejestruje szczególne dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do spełnienia jej obowiązków prawnych.

Kandydat, który jest dostępny do pracy i pracuje lub pracował za pośrednictwem/dla AB Zuid-Holland, wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych przez okres jednego roku. W każdym momencie można się wyrejestrować, wysyłając wiadomość e-mail z wnioskiem na adres recruitment@abzuidholland.nl. Dane osobowe będą wówczas dostępne jeszcze maksymalnie przez 24 miesiące w chronionym środowisku w związku z ewentualnym ryzykiem pojawienia się skarg, audytem i obowiązkami podatkowymi. Do danych mają dostęp wyłącznie pracownicy AB Zuid-Holland na ściśle określonych warunkach, zgodnie z przewidzianymi celami i terminami. Po upływie określonych terminów dane są definitywnie usuwane.

AB Zuid-Holland bez wcześniejszej zgody nie będzie sprzedawać, rozpowszechniać ani ujawniać danych osobom trzecim, o ile nie będzie do tego zobowiązana na mocy ustawy, układu zbiorowego pracy, norm postępowania lub nakazu sądowego. 

Zbierane i wykorzystywane przez firmę AB Zuid-Holland dane są dostępne wyłącznie dla pracowników AB Zuid-Holland i jej spółek siostrzanych bądź zależnych oraz zleceniodawców, partnerów biznesowych i ewentualnych podwykonawców, jeżeli potrzebują tych danych do wykonywania swoich funkcji i jeżeli świadczą usługi lub realizują zlecenia w imieniu AB Zuid-Holland. Dane osobowe będą także sporadycznie udostępniane organom władz publicznych, takim jak urząd skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV) lub organom zaangażowanym w obowiązujące układy zbiorowe pracy (kontrolę ich przestrzegania), takim jak Stowarzyszenie ds. Warunków Pracy w Branży Pracy Tymczasowej (STAF), Stowarzyszenie ds. Kształcenia i Rozwoju w Branży Pracy Tymczasowej (STOOF), Stowarzyszenie ds. Funduszu Emerytalnego dla Sektora Usług Personalnych (StiPP), fundusz emerytalny BPL Pensioen, Stowarzyszenie Przestrzegania Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych (SNCU), Stowarzyszenie Regulacji Rynku Pracy (SNA), Służba BHP, ubezpieczyciele zdrowotni itd.). Zasadniczo nie ma żadnych innych stron, które otrzymują dane, może się jednak zdarzyć, że na podstawie obowiązku prawnego (którego konsekwencją mogą być grzywny) lub sporu dane będą musiały zostać udostępnione innym stronom zewnętrznym. W ramach fuzji, przejęcia bądź upadłości lub odroczenia płatności może okazać się konieczne uzyskanie dostępu do danych przez strony trzecie lub udostępnienie im danych.

AB Zuid-Holland przetwarza również dane osobowe należące do osób zainteresowanych zatrudnionych w przedsiębiorstwach, z którymi firma prowadzi interesy. Celem jest składanie ofert i/lub przekazywanie informacji dotyczących świadczenia usług i innych działań, podtrzymywanie stosunków biznesowych oraz zwieranie i utrzymywanie umów dotyczących zamówień. Podmiotom tym również przysługuje prawo do wglądu i zmiany ich zarejestrowanych danych osobowych.

Firma AB Zuid-Holland podjęła odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed jakąkolwiek formą nieuprawnionego przetwarzania, kradzieży czy utraty. Na administratora wyznaczono kierownika działu ICT, dostępnego pod adresem ict@abzuidholland.nl.

Każdy w dowolnym momencie może zapytać, jakie dane osobowe są przetwarzane. Odpowiedź na zapytanie zostanie udzielona w ciągu 4 tygodni. Następnie można zażądać poprawienia, uzupełnienia, usunięcia lub ochrony określonych danych, jeżeli są błędne, niepełne lub nie służą do celu lub celów przetwarzania bądź też gdy są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa. Takie żądanie również zostanie rozpatrzone w ciągu 4 tygodni, co nie znaczy jednak, że żądanie zawsze będzie można spełnić w całości. Zawsze obowiązuje prawo do wniesienia skargi do holenderskiego organu ds. danych osobowych (Autoriteit Persoonsgegevens), do którego AB Zuid-Holland zgodnie z obowiązującym przepisem zgłaszać będzie również ewentualne wycieki danych.

Wyszukiwarka

Witryna internetowa została stworzona w oparciu o wszystkie najnowsze wersje wyszukiwarek Firefox, Internet Explorer, Chrome i Safari. Projekt i działanie witryny może się różnić przy korzystaniu ze starszych wersji wymienionych wyszukiwarek.

Zmiany

AB Zuid-Holland od czasu do czasu z różnych względów może wprowadzać zmiany, uzupełnienia i modyfikacje do noty prawnej, polityki plików cookie i przetwarzania danych osobowych. Najnowsze wersje zawsze są dostępne do wglądu na stronie internetowej AB Zuid-Holland. Niniejszą wersję sporządzono w kwietniu 2018 r.