Disclaimer

Poprzez skorzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki. Strony i inne treści na stronach internetowych są własnością AB Zuid-Holland Holding BV oraz spółek z nią powiązanych lub należących do niej, dalej zwanych AB Zuid-Holland. AB Zuid-Holland dokłada wszelkich starań, aby dane były dokładne. Żadna część tych stron nie może być kopiowana, przekazywana, dystrybuowana, publikowana ani przechowywana bez pisemnej zgody AB Zuid-Holland. Zabronione jest zmienianie treści. Niektóre części stron zawierają obrazy podlegające prawu autorskiemu AB Zuid-Holland (relacji). Chyba że wskazano inaczej, prawo znaku handlowego AB Zuid-Holland jest obowiązujące, dotyczy to między innymi znaku towarowego i logotypu AB Zuid-Holland.

AB Zuid-Holland odrzuca wszelką odpowiedzialność wobec jakiejkolwiek strony za możliwe szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne lub następcze, wynikające zarówno z użytkowania strony internetowej, problemów spowodowanych przez stronę internetową, awarii technicznych lub treści strony internetowej, jak i z niemożności korzystania z niej lub z wszystkich innych stron internetowych połączonych z nią za pomocą hiperłączy.

AB Zuid-Holland stara się sprawdzać wszystkie dokumenty i pliki zamieszczane na stronie pod kątem wirusów przed ich umieszczeniem. Nie ma jednak gwarancji, że pliki i dokumenty są wolne od wirusów. AB Zuid-Holland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za (bezpośrednie lub pośrednie) szkody lub straty, w najszerszym zakresie prawnym, wynikające z ewentualnych wirusów.

Informacje na stronach internetowych mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejsze warunki będą wyłącznie i wyłączne podlegać prawu niderlandzkiemu.