30-06-2023

De nieuwe ABU cao

Er is een akkoord op de nieuwe ABU cao. Dit akkoord geldt per 1 juli 2023 en gaat gelden voor iedereen die onder deze cao actief is. Met het akkoord wordt geprobeerd om de kloof tussen flexibele en vaste dienstverbanden te verkleinen. Bij AB Zuid-Holland werken we ook met de ABU cao en vertellen we je hieronder punt voor punt wat het nieuwe akkoord voor jou betekent.

Salaris: inschaling en periodieke verhoging
Vanaf 1 juli 2023 heb je als uitzendkracht áltijd recht op een periodieke verhoging van je salaris. Als de verhoging afhankelijk is van een beoordeling, dan moet de opdrachtgever kunnen aantonen dat er sprake is van een negatieve beoordeling om je géén periodieke verhoging toe te kennen. Vindt er geen (of geen tijdige) beoordeling plaats? Dan is AB Zuid-Holland alsnog verplicht om de periodieke verhoging toe te kennen.

Ga je als uitzendkracht tijdelijk uit dienst en keer je binnen 9 maanden terug bij dezelfde opdrachtgever of bij een opdrachtgever met dezelfde cao? Dan hoor je een periodieke verhoging te ontvangen, wanneer je deze verhoging ook zou hebben gekregen binnen de 9 maanden dat je afwezig was. Daarnaast moet bij aanvang van de werkzaamheden vanaf 1 juli 2023 rekening gehouden worden met jouw relevante werkervaring (denk hierbij aan ervaring, opleidingen en competenties) bij het inschalen. Heb jij als uitzendkracht relevante werkervaring binnen een bepaald vakgebied dan kan je dus nooit starten in de laagste trede van de functieschaal.


Arbeidsongeschiktheid
In de cao is geregeld dat met ingang van 1 juli 2023 opdrachtgevers de terbeschikkingstelling bij ziekte niet meer kunnen beëindigen. Bij ziekte blijf je dus in dienst met recht op loon na één wachtdag (ongeacht de contractvorm). Ben je op de overeengekomen einddatum nog steeds ziek? Dan bestaat heb je het recht op de ziektewetuitkering.


Inlenersbeloning en transitievergoeding
Afgelopen jaren is de inlenersbeloning al uitgebreid met een aantal eenmalige uitkeringen zoals de vaste eindejaarsuitkering en een thuiswerkvergoeding.
Vanaf 1 juli 2023 komen hier alle toeslagen en alle (bruto én netto) kostenvergoedingen bij, die het personeel van jouw opdrachtgever ook ontvangt. Dit geldt voor kostenvergoedingen die samenhangen met het dienstverband en/of het vervullen van de functie, zoals reiskosten- en gereedschapskostenvergoeding etc. Daarnaast heb jij als uitzendkracht bij ontslag recht op een transitievergoeding. Als deze vergoeding niet uitbetaald wordt door de werkgever, is bij wet geregeld dat de je als uitzendkracht binnen 3 maanden na de laatste werkdag alsnog uitbetaling kan vorderen. Op dit moment vervalt deze mogelijkheid na 3 maanden. In de ABU cao is per 1 juli 2023 afgesproken dat het uitzendbureau een verzoek om uitbetaling moet nakomen binnen 12 maanden na de laatste werkdag. De termijn hiervoor is dus aanzienlijk ruimer geworden.


Rechtspositie en beschikbaarheid
Vanaf 1 juli 2023 krijgen alle opvolgende uitzendovereenkomsten in fase A een minimale duur. Dat betekent simpelweg dat elk tweede, derde of vierde (et cetera) contract, tenminste vier weken moet duren. Dit was al zo geregeld voor uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding, maar dat wordt nu dus uitgebreid naar alle contracttypen. Uitzendkrachten krijgen met de nieuwe cao ook meer zeggenschap over hun beschikbaarheid bij het maken van roosters. Dit houdt in dat je tenminste beschikbaar moet zijn voor de afgesproken contracturen. Wordt je om extra beschikbaarheid gevraagd dan moet dit verzoek wel redelijk blijven én moet de extra beschikbaarheid het altijd in overleg met jou worden afgesproken.


Minimumloon
Per 1 juli 2023 gaat ook het minimumloon met 3,13% omhoog. Naast dat het loon in de ABU cao stijgt, gaan ook de lonen in diverse andere cao’s omhoog.