Privacy Statement

Privacy Statement AB Zuid-Holland 

AB Zuid-Holland is er van overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, als ook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. AB Zuid-Holland neemt bij de verwerking van persoonsgegevens de Wet Bescherming Persoonsgegevens/Algemene Verordening Gegevensverwerking in acht. De websites zijn zo opgezet dat, wil succesvol arbeidsbemiddeling (werving en selectie, uitzenden, detacheren, payrolling, HR-dienstverlening) kunnen plaatsvinden en optimaal gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de websites, een registratie dient plaats te vinden met persoonlijke gegevens, werkverleden en social accounts.

Deze persoonlijke gegevens (verkregen door invulling/achterlating op de website, inschrijving vestiging, benaderd na verzameling vanuit publieke middelen om in te schrijven etc.) worden opgeslagen in de databases van AB Zuid-Holland. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld, zullen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer worden bewaard dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk.

Persoonsgegevens worden verwerkt met als doel:

 1. aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op persoonlijke wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert)

 2. het doen van commerciële aanbiedingen, het versturen van nieuwsbrieven en promotie-acties, uitsluitend indien iemand zich hier voor heeft aangemeld

 3. de geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.

 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren

 5. re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het (vanuit de overheid opgelegde) doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen

 6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen

 7. het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen

 8. het verkrijgen van managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole

 9. te voldoen aan kwaliteitsdoeleinden, zoals certificering

 10. het aanvragen van subsidies, premiekortingen e.d.

 11. indien we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie zijn aangegaan, de naleving van wet- en regelgeving, waaronder (maar niet beperkt tot) identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

AB Zuid-Holland verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van die dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Degene die de gegevens verstrekt is zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van die gegevens.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij Inschrijving: NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens, geboortegegevens, leeftijd, geslacht, Curriculum Vitae, informatie over opleiding, stages en werkervaring, gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen via AB Zuid-Holland gevolgd of gedaan, gegevens over beschikbaarheid en verlof, eventuele referenties en getuigschriften en pasfoto en/of (introductie)video (echter volledig op vrijwillige basis aangeleverd).

Op het moment dat er gewerkt gaat worden via of voor AB Zuid-Holland of werkt of heeft gewerkt: nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning en overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

AB Zuid-Holland legt uitsluitend bijzondere gegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Een kandidaat die zich beschikbaar stelt en werkt of heeft gewerkt via/voor AB Zuid-Holland gaat er mee akkoord dat de persoonsgegevens zullen worden bewaard voor een termijn van een jaar. Uitschrijven kan altijd door het sturen van een mail met het verzoek via werken@abzuidholland.nl. De persoonsgegevens zijn dan nog maximaal 24 maanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving in verband met mogelijke claimrisico’s, audits en fiscale verplichtingen. De gegevens zijn enkel beschikbaar voor medewerkers van AB Zuid-Holland onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden de gegevens definitief verwijderd.

AB Zuid-Holland zal gegevens niet zonder voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, cao, gedragsregels of een gerechtelijk bevel.

De gegevens die AB Zuid-Holland verzamelt en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van AB Zuid-Holland en haar zuster- of dochtermaatschappijen en opdrachtgevers, zakelijke relaties en eventuele onderaannemers, indien zij die gegevens nodig hebben voor en bij de uitoefening van hun functie en indien zij namens AB Zuid-Holland diensten verleent of opdrachten uitvoert. Ook aan overheidsinstanties, zoals belastingdienst en UWV of instanties betrokken bij de (controle op de naleving van) de toepasselijke cao’s (Stichting Arbo Flexbranche (STAF), Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF), Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP), BPL Pensioen, Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU), Stichting Normering Arbeid (SNA), Arbodienst, Zorgverzekeraars etc.) zullen incidenteel persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld. Er zijn in beginsel geen andere partijen die gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting (met boetes tot gevolg) of een geschil alsnog gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

AB Zuid-Holland verwerkt ook persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zij zaken doet. Dit voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. Voor hen geldt eveneens het recht op inzage en wijziging van de over hen geregistreerde persoonsgegevens.

AB Zuid-Holland heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, diefstal of verlies. Als verwerkingsverantwoordelijke is de Applicatiebeheerder ICT aangewezen, te bereiken via ict@abzuidholland.nl.

Het staat eenieder te allen tijde vrij te vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Het verzoek wordt binnen 4 weken beantwoord. Hierna kan worden verzocht bepaalde gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen wanneer deze onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Ook dit verzoek zal binnen 4 weken worden verwerkt, wat overigens niet betekent dat altijd volledig aan het verzoek kan worden voldaan. Er bestaat altijd een recht om een klacht onder de aandacht te brengen van de Autoriteit Persoonsgegevens, alwaar ook eventuele datalekken door AB Zuid-Holland gemeld zullen worden volgens vigerend voorschrift.

Browser

De website is gebouwd op basis van alle recente versies van de browsers Firefox, Internet Explorer, Chrome en Safari. De vormgeving en werking van de website kan afwijken, wanneer gebruik wordt gemaakt van oudere versies van deze browsers.

Wijzigingen

AB Zuid-Holland kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in de disclaimer, het cookiebeleid en de verwerking van persoonsgegevens. De meest actuele versies zijn te allen tijde in te zien op de website van AB Zuid-Holland. Deze versie is opgesteld in april 2018.CookiesDe cookie-instellingen gelden voor alle domeinen van AB Zuid-Holland. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser wordt opgeslagen op de harde schijf. Het plaatsen van cookies kan geweigerd worden en geplaatste cookies kunnen verwijderd worden. AB Zuid-Holland maakt gebruik van:

 1. Analytische cookies: door deze cookies kan het gebruik van de website geanalyseerd worden, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website kan worden verbeterd. AB Zuid-Holland doet dit aan de hand van Google Analytics. Zowel AB Zuid-Holland als webbouwers en online marketingpartijen die in opdracht van AB Zuid-Holland opdrachten uitvoeren/werkzaamheden uitvoeren, hebben deswege noodzakelijkerwijs toegang tot de verzamelde data in Google Analytics. Om een idee te hebben hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt, is op de site van Google een voorbeeld van de software te bekijken.

 2. Affiliate cookies: deze cookies gebruikt AB Zuid-Holland om bij te houden in welke zaken of diensten (advertenties) een gebruiker is geïnteresseerd, zodat de gebruiker een gerichte advertentie kan ontvangen;

 3. Social media plug in cookies: deze maken het mogelijk dat een gebruiker van social media, (gedeeltes van) webpagina’s kan delen met dat social media-netwerk. Daarnaast kunnen social media cookies worden gebruikt om profielen te koppelen aan een inschrijving op de site. Bij inschrijving is het mogelijk dat een online profiel wordt gekoppeld aan data die (eventueel) reeds bij AB Zuid-Holland bekend is;

 4. Tracking cookies: hiermee worden gegevens verzameld over surfgedrag. Gegevens die worden verzameld zijn onder andere bezochte webpagina's, IP-adressen, cookie-inhoud en referrer-URL;

 5. Permanente cookies: met behulp van een permanente cookie kan een bezoeker worden herkend bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer toestemming is gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeven voorkeuren niet steeds te worden herhaald, waardoor tijd wordt bespaard en een prettiger gebruik van de website kan worden gemaakt. Permanente cookies kunnen worden verwijderd via de browserinstellingen;

 6. Sessie cookies: met behulp van een sessie cookie kan worden gezien welke onderdelen van de website met dit bezoek zijn bekeken. De dienst kan aldus zoveel mogelijk worden aangepast op het surfgedrag van bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.

AB Zuid-Holland maakt gebruik van alle hierboven genoemde cookies. De eerste twee cookies maken geen of slechts een geringe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en in principe hoeft daarvoor geen toestemming te worden gegeven.

Dat is anders voor de andere cookies: de gegevens die daarmee verzameld worden, kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens. AB Zuid-Holland verzamelt deze gegevens voor het (laten) tonen van (gerichte) vacatures en andere content, het gebruik van social media, websitestatistieken, het opstellen van interesseprofielen, het tonen van aanbevelingen, marktanalyse, doelgroep-analyse, big data-analyses en verbetering van de navigatie op de website.

Via de websites wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. AB Zuid-Holland gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de websites gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. AB Zuid-Holland heeft hier geen invloed op. Het is Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op de websites zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. AB Zuid-Holland heeft daar geen invloed op. Via de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) wordt informatie gegeven wat zij met (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Privacy Shield Principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van de website geef jij toestemming voor het plaatsen en gebruiken van cookies.

Je kunt het plaatsen van cookies weigeren of geplaatste cookies verwijderen via je browser, zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond voor uitleg.

Voor meer informatie over cookies die via onze website worden geplaatst, verwijzen we je naar ons cookieoverzicht.