De nieuwe ABU cao voor onze klanten en leden

22-09-2023

Wat is er sinds 1 juli 2023 allemaal veranderd ten aanzien van het inlenen van uitzendkrachten.

In de cao is geregeld dat met ingang van 1 juli 2023 opdrachtgevers de terbeschikkingstelling bij ziekte niet meer kunnen beëindigen. De flexibele medewerker blijft dus in geval van ziekte in dienst met recht op loon na één wachtdag (ongeacht de contractvorm). Is de flexibele medewerker op de overeengekomen einddatum nog steeds ziek? Dan bestaat een recht op Ziektewetuitkering.  

Periodieke verhogingen en inschaling

  • Sinds 1 juli 2023 is het uitgangspunt dat de uitzendkracht altijd recht heeft op een periodieke verhoging (conform de geldende regels binnen uw eigen organisatie).

  • Als de verhoging afhankelijk is van een beoordeling, dan moet je als inlener kunnen aantonen dat er sprake is van een negatieve beoordeling om géén periodieke verhoging toe te kennen. Vindt er geen (of geen tijdige) beoordeling plaats? Dan is de uitzendwerkgever tóch verplicht om een periodieke verhoging toe te kennen. Gaat de uitzendkracht tijdelijk uit dienst en keert deze uitzendkracht binnen 9 maanden bij jou of bij een inlener vanuit hetzelfde cao-gebied terug? Ook dan moeten we een periodieke verhoging toekennen indien er een verhoging zou hebben plaatsgevonden binnen de 9 maanden.

  • Daarnaast moet bij aanvang van de werkzaamheden vanaf 1 juli 2023 rekening gehouden worden met de relevante werkervaring (in elk geval met ervaring, opleidingen en competenties) bij het inschalen. Ook wanneer dat niet gebruikelijk is in uw eigen organisatie. Een uitzendkracht met relevante werkervaring kan dus niet starten in de laagste trede van de functieschaal.

Uitbreiding inlenersbeloning en transitievergoeding

  • De afgelopen jaren is de inlenersbeloning uitgebreid met eenmalige uitkeringen, de vaste eindejaarsuitkering en een thuiswerkvergoeding.

  • Sinds 1 juli 2023 komen hier alle toeslagen en alle (bruto én netto) kostenvergoedingen bij die jouw eigen personeel ook ontvangt.

  • Dit geldt voor kostenvergoedingen die samenhangen met het dienstverband en of/ het vervullen van de functie, zoals reiskosten, gereedschapskosten etc.

  • Uitzendkrachten hebben ook recht op een transitievergoeding. Als deze vergoeding niet uitbetaald wordt, is bij wet geregeld dat de uitzendkracht binnen 3 maanden na de laatste werkdag alsnog uitbetaling moet vorderen. Na 3 maanden vervalt deze mogelijkheid. In de ABU-CAO is nu afgesproken dat de uitzendwerkgever een verzoek om uitbetaling moet nakomen binnen 12 maanden na de laatste werkdag. Dit is dus aanzienlijk ruimer.

Rechtspositie en beschikbaarheid

  • Opvolgende uitzendovereenkomsten in fase A krijgen een minimale duur. Dat betekent simpelweg dat elk tweede, derde, vierde (et cetera) contract tenminste vier weken moet duren. Dit was al zo voor uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding, maar wordt nu uitgebreid naar alle type contracten.

  • Uitzendkrachten krijgen hebben met de nieuwe cao ook meer zeggenschap over hun beschikbaarheid bij het maken van roosters gekregen. Simpelweg houdt dat in dat de uitzendkracht tenminste beschikbaar moet zijn voor de afgesproken contracturen, maar dat de extra beschikbaarheid wel redelijk moet blijven én in overleg met de uitzendkracht moet worden afgesproken

Per 1 juli is het minimumloon omhoog gegaan met 3,13%, tevens zullen diverse andere cao’s ook omhoog gaan. Wilt je graag weten of dit voor jou ook van toepassing is, vraag het aan de relatiebeheerder.